Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 14:29

Δράσεις παρακολούθησης υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την προστασία των Υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΟΠΣ MIS5000785
Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί πράξη με τίτλο: «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αρ. 4850/07-12-2017 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΛ437Λ6-6ΒΠ) σε συνέχεια της με κωδ. 26b11a_1, Α/Α ΟΠΣ 1245 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δ. Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 376,389.6‬ € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 72.849,6 €] και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας

Η συγκεκριμένη πράξη αποτελείται από δύο διακριτά υποέργα:
• Υποέργο 1: «Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ/Υ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 – 2021» με προϋπολογισμό 159.540,00ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 38.289,60ευρώ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 197.829,60 ευρώ]. Η υλοποίηση του υποέργου 1 λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου B0703 της 1ης αναθεώρησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων 01, 02 και 04 στη χωρική έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ.
Προβλέπονται δειγματοληψίες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων δύο φορές το χρόνο, σε σημεία παρακολούθησης των ΧΥΤΑ όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές ΑΕΠΟ ή στα προγράμματα παρακολούθησης των φορέων διαχείρισης και επιτόπου φυσικοχημικοί προσδιορισμοί καθώς και εργαστηριακοί προσδιορισμοί σε 32 παραμέτρους.
Το συγκεκριμένο υποέργο αποτελεί βελτίωση του προγράμματος παρακολούθησης που υλοποίησε η ΔΠΧΣ το 2016 και το 2018, σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς προσδιορίζεται και μετράται μεγαλύτερος αριθμός παραμέτρων.

• Υποέργο 2: «Πρόγραμμα παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 - 2021» με προϋπολογισμό 144.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 34.560,00 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 178.560,00 €]. Η υλοποίηση του υποέργου 2 λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων», η οποία αποτελεί ενιαίο βασικό μέτρο του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και έχει σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης των υδάτων των αποδεκτών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
Προβλέπονται δειγματοληψίες εισερχόμενων (2 φορές το χρόνο) και επεξεργασμένων λυμάτων (4 φορές το χρόνο) καθώς και δείγματα ιλύος 2 φορές το χρόνο. Πραγματοποιείται προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων τόσο στο πεδίο κατά την δειγματοληψία των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και εργαστηριακοί προσδιορισμοί με έμφαση σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια και βελτίωση του προγράμματος παρακολούθησης των ΕΕΛ που υλοποιείται από την ΔΠΧΣ από το 2013, με ίδια μέσα και σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και για τα δύο υποέργα ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019 και οι σχετικές συμβάσεις με την ανάδοχο εταιρεία «ENVIROLAB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεγράφησαν στις 18-07-2019. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη του 2019 με την πρώτη επίσκεψη του αναδόχου στις περιοχές ενδιαφέροντος.
Τα αποτελέσματα των προσδιορισμών και μετρήσεων είναι διαθέσιμα στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΠΧΣ της ΠΔΕ στα σχετικά επίπεδα (https://www.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap), καθώς και στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις της ΔΠΧΣ στους συνδέσμους : https://www.pde.gov.gr/gr/component/k2/item/12325-εφαρμογή-βασικού-μέτρου-b0703-της-1ης-αναθεώρησης-των-σδλαπ-σχετικά-με-τους-χυτα και https://www.pde.gov.gr/gr/component/k2/item/7491-βιολογικοί-καθαρισμοί.html

 foto

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023 08:39
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.