Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Τμημάτων

Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας,
 2. την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών προσώπων, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης της Περιφέρειας, τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων για την σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος, την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού καθώς και του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης το οποίο εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατ’ έτος,
 3. τη σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής,τη συνεργασία με την Ειδική Υηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 4. την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων,
 5. τη διατύπωση, προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα, προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα,
 6. την άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τις προγραμματικές  περιόδους, όπως αυτές οριοθετούνται από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης,
 7. το σχεδιασμό και την εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων, όπως διαδικασίες και δείκτες,
 8. τη διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της περιφέρειας και των νομικών της προσώπων,
 9. τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, την παρακολούθηση της εξέλιξής τους, την επεξεργασία των στοιχείων και την έκδοση ενημερωτικών αναφορών,
 10. τη διατύπωση, ετησίως, των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων,
 11. τη συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
 12. την υποδοχή αιτημάτων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διαπεριφερειακά, διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα, την υποστήριξη της αρμόδιας Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη και είναι υπεύθυνη για την έκδοση γνωμοδοτικών πράξεων συμμετοχής, τις εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας και των Φορέων της στα προγράμματα αυτά και τη σύνταξη απολογισμού και τακτική  περιοδική ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
 13. την προετοιμασία  των θεμάτων και την υποστήριξη  πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ, σε Πολιτικές Ομάδες και στην χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου καθώς και της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Περιφερειών (CPMR),
 14. τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 203 του ν.3852/2010 με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 


Το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους,
 2. το συντονισμό των φορέων εκτέλεσης και την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους,
 3. την κατάρτιση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους,
 4. την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 5. την τελική διαμόρφωση, τη μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της κατανομής των πιστώσεων και την εκτέλεση των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού επιπέδου που χρηματοδοτούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας,
 6. τη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νομικά της πρόσωπα για τη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 7. την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, τη διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και εντάσσονται στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας, για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων,
 8. την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και την κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
 9. την εισήγηση της κατανομής των αντίστοιχων ποσών και της έγκρισης της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 10. τον προσδιορισμό των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται,
 11. την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας,
 12. τη διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

 


Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. το σχεδιασμό της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα καινοτομίας και τη στατιστική τεκμηρίωση της στρατηγικής αυτής,
 2. την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) όπως  προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία,
 3. την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Περιφέρεια, περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας,
 4. την υποστήριξη  της Περιφέρειας για την συμμετοχή της στην οργανωτική επιτροπή  της ετήσιας έκθεσης καινοτομίας που οργανώνεται με τον τίτλο PATRAS IQ,
 5. τη σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις επενδύσεις ή τα προγράμματα  χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 6. την άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 7. την παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, τον έλεγχο των στοιχείων, την αξιολόγησή τους, την εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, τις αποφάσεις τροποποίησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και την συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 8. την καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,
 9. την καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων,
 10. την υποστήριξη δράσεων για την επιχειρηματική περιφέρεια καθώς και των περιφερειακών πολιτικών  για την υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Small Business Act) καθως και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο,
 11. την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

 


Το Τμήμα Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια,
 2. την εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας,
 3. τη λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας,
 4. την παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων επενδύσεων σε βάση δεδομένων του αρμόδιου κρατικού φορέα,
 5. την υποστήριξη δράσεων για την ενημέρωση των επενδυτών καθώς και τη δομή ευρωπαϊκής Πληροφόρησης,
 6. την παρακολούθηση και την επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών,
 7. τη γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή γνώμης.

 


Το Γραφείο Ενημέρωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την παραλαβή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 2. τη διενέργεια προέλεγχου πληρότητας του φακέλου, τη χορήγηση προθεσμίας για την τυχόν συμπλήρωση αυτού και τη χορήγηση αποδεικτικού παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου,
 3. την παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
 4. την ενημέρωση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου,
 5. την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών,
 6. την  ενημερωτική υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
 7. την ενημερωτική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στα πρώτα βήματά τους.

 


Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.