Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εκπόνηση στρατηγικής, μελέτης, ανάπτυξης, εγκατάστασης καθώς και τη συνεχή υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, στη σχεδίαση της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και στη μέριμνα για την οργάνωση και ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και στη διασφάλιση της λειτουργίας των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέονται με τη διαφάνεια των πράξεων των οργάνων και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Τμημάτων

Τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο ιδίως για την εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη λειτουργία της Π.Δ.Ε., τη συνεχή μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση στα δεδομένα της ηλεκτρονικής διοίκησης, τη σχεδίαση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Διαδικτύου, τη δημιουργία και επικαιροποίηση πολιτικής και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Π.Δ.Ε., την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και ειδικότερα για:

 1. τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων, μελετών και προμηθειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 2. την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, δικτύων δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την ηλεκτρονική διασύνδεση της Περιφέρειας με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
 3. την εκπόνηση στρατηγικής και παρακολούθηση για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού Τ.Π.Ε. της Περιφέρειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα,
 4. την μελέτη και εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 5. την μελέτη και εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 6. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
 7. την εκπόνηση ή/και αξιολόγηση προτάσεων και μελετών για την προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 8. την αξιολόγηση και επίβλεψη έργων/μελετών πληροφορικής και προμήθειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 9. την μέριμνα για την παρακολούθηση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προμηθεύτριες εταιρείες και αναφέρονται σε υλικό (hardware), λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών - επικοινωνιών,
 10. την μέριμνα για την ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση, ενημέρωση και συντήρηση του λογισμικού του δικτυακού τόπου της Περιφέρειας και την επικαιροποίησή του με εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου,
 11. τον σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία της υποδομής τηλε-εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε.,
 12. τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοίκησης για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Περιφέρειας σε θέματα Τ.Π.Ε.,
 13. το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης σε θέματα ποιότητας και πιστοποίησης για τη διαχείριση έργων, μελετών και προμηθειών.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. Τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση του λογισμικού δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα κεντρικά συστήματα της Π.Ε.,
 9. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 10. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 11. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
 12. τη λειτουργία των συστημάτων του Κόμβου ΤηλεΔιασκέψεων της Π.Ε.,
 13. την υποστήριξη των Υπηρεσιών και του προσωπικού των Υπηρεσιών της Π.Ε. σε θέματα τηλε-εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. Τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση του λογισμικού δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα κεντρικά συστήματα της Π.Ε.,
 9. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 10. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 11. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
 12. τη λειτουργία των συστημάτων του Κόμβου ΤηλεΔιασκέψεων της Π.Ε.,
 13. την υποστήριξη των Υπηρεσιών και του προσωπικού των Υπηρεσιών της Π.Ε. σε θέματα τηλε-εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. Τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση του λογισμικού δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα κεντρικά συστήματα της Π.Ε.,
 9. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε.,
 10. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 11. την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
 12. τη λειτουργία των συστημάτων του Κόμβου ΤηλεΔιασκέψεων της Π.Ε.,
 13. την υποστήριξη των Υπηρεσιών και του προσωπικού των Υπηρεσιών της Π.Ε. σε θέματα τηλε-εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης.

 

Το Τμήμα Ανοιχτής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τη συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με τα θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και της διαφάνειας του Δημοσίου. Η παρακολούθηση αυτή αφορά το σύνολο των Υπηρεσιακών Μονάδων των τριών Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως, επίσης, και τα εποπτευόμενα από την Π.Δ.Ε. Νομικά Πρόσωπα και Φορείς. Στις αρμοδιότητές του Τμήματος περιλαμβάνεται η διαρκής ενημέρωση και η μελέτη των θεμάτων προσωπικών δεδομένων και νομικής πληροφορικής, η μέριμνα και η υποβολή προτάσεων για τον εναρμονισμό και συντονισμό των Υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων στο περιβάλλον της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω:

 1. Η μέριμνα για τη λειτουργία, την οργάνωση και τον συντονισμό των τεχνικών και διοικητικών διαδικασιών που υπαγορεύονται από τα προγράμματα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», «ΚΗΜΔΗΣ», «ΕΣΗΔΗΣ» και «OPEN DATA» και συνδέονται με τη διαφάνεια των πράξεων των οργάνων και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και η παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών συμβουλευτικής (helpdesk) για τη χρήση και ορθή λειτουργία των εφαρμογών,
 2. Η διαρκής ενημέρωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των εξελίξεων εφαρμογής της Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR - Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών), όπως επίσης και του σχετικού με τον Κανονισμό εφαρμοστικού ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. και του προσωπικού, κατά την χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων Τ.Π.Ε., στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων για την πρόβλεψη, τήρηση, πρόληψη και προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της φυσικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών,
 3. H μελέτη και η συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καθοδήγηση και τους τρόπους που οφείλουν να οργανώνονται τα τεχνικά μέσα και ο ανθρώπινος παράγοντας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την εφαρμογή των διατάξεων περί Κυβερνοασφάλειας. Η παρακολούθηση του νομικού πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4441/2016 και 4577/2018 (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, εφαρμογή ελληνικού δικαίου και τροποποιήσεων κατά την οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών κ.τ.λ.). Ο εναρμονισμός ως προς τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων και υλοποίησης των μέτρων που εκπορεύονται από τις αποφάσεις της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας,
 4. Η συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την τροποποίηση, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση της πολιτικής ασφάλειας χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ενημέρωση και τον έλεγχο των υποκειμένων σε αυτή προσώπων που απασχολούνται στην Περιφέρεια με κάθε σχέση εργασίας και σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης, σύμφωνα με τη δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης που ισχύει κάθε φορά,
 5. Η συνεχή ενημέρωση για τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες στο Δημόσιο, ως προς τις αρχές της δημοσιότητας των δημόσιων πληροφοριών, τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών σε αυτά, τη δημιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και διακίνηση των εγγράφων μεταξύ Υπηρεσιών και Φορέων, την πιστοποίηση και αυθεντικοποίηση των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. - χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο του εν λόγω Νόμου όσο και του ευρύτερου νομικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ν. 4674/2020, και ν. 4440/2016, ν. 3979/2011) όπως ισχύει,
 6. Η οργάνωση και διαχείριση των παραγόμενων και διατιθέμενων δεδομένων ανοικτού τύπου (opendata) από το σύνολο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και των εποπτευόμενων Φορέων (Νομικών Προσώπων, Εταιρειών κ.λπ.). O συντονισμός και η επικαιροποίηση των δεδομένων που αναρτώνται στη σχετική ψηφιακή πύλη (www.data.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014 όπως ισχύει,
 7. Η μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση και προώθηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. που μετέχουν στην επιχορήγηση Νομικών Προσώπων, Φορέων, Ιδρυμάτων κ.τ.λ., για την εποπτεία και τον έλεγχο ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν. ν. 3861/2010 (Α΄ 112) του ν. 4305/2017 (Α’ 237) όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.