Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται σε τρεις τομείς  Περιβάλλον – Υδροοικονομία - Χωρικό Σχεδιασμό και συγκεκριμένα:

 • στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων , τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,  στην κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, καθώς και στην ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
 • στη μέριμνα για την αποτελεσματική προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών μας πόρων.
 • στη μέριμνα για τη ρύθμιση των αντιθέσεων που εκφράζονται στον χώρο από τις δραστηριότητες διαφορετικών ομάδων πολιτών και την κατανομή των χρήσεων γης, για το πλαίσιο χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις συλλογικές υπηρεσίες και υποδομές, την ισορροπία του δικτύου των πόλεων και  τις σχέσεις πόλης-υπαίθρου, τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες του τομέα της χωροταξίας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως για:

 1. την ανάθεση εκπόνησης και την παρακολούθηση Εφαρμογής Μελετών Πολεοδομικού καθώς και Χωροταξικού Σχεδιασμού αρμοδιότητας Β΄ Βαθμού ΟΤΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 2. τη χορήγηση εγκρίσεων, αδειών, βεβαιώσεων για τη βιομηχανική  και πολεοδομική ανάπτυξη εκτάσεων γης, για ενιαίο κτίριο που τέμνεται από τα όρια νομών που ανήκουν σε πλείονες περιφέρειες, κατά την κείμενη νομοθεσία,
 3. τη γνωμοδότηση για παρέκκλιση όρων δόμησης για κατασκευή κτιρίων γεωργοκτηνοτροφικών, γεωργοπτηνοτροφικών ή υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων, αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων  κ.λπ,
 4. την έγκριση σημειακών – εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων  και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, υπό προϋποθέσεις,
 5. την κύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής Μελέτης,
 6. την έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων αναλογισμού,
 7. την αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 8. την έκδοση απόφασης οικοδομησιμότητας και όρων δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων,
 9. την έκδοση απόφασης για την οριστική εξαίρεση από  κατεδάφιση αυθαιρέτων που δηλώθηκαν και εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 10. την εισήγηση και τη συμμετοχή προς το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. για θέματα έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης  ρυμοτομικών σχεδίων όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 11. τη διενέργεια και σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας  και εισήγηση προς την Επιτροπή Θεμάτων Γής και επίλυσης διαφορών σχετικά με τον κοινόχρηστο ή μη χαρακτήρα οδών των κυρωμένων διανομών αγροκτημάτων, την σκοπιμότητα διατήρησής τους  και τη δυνατότητα εξαγοράς τους,
 12. την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα του Περιβάλλοντος οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και ιδίως για:

 1. την παρακολούθηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,
 2. την οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου, περιφερειακής θεματικής δικτύωσης με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους,
 3. την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ., κατά την κείμενη νομοθεσία,
 4. την παροχή γνωμοδοτήσεων στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων και δραστηριοτήτων,
 5. την παροχή περιβαλλοντικής πληροφόρησης,
 6. τη διαχείριση και λειτουργία των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια,
 7. τη συμμετοχή σε επιτροπές και κλιμάκια, όπως ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία,
 8. τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου για όλες τις οχλούσες και χρόνιες δραστηριότητες σε επίπεδο Περιφέρειας,
 9. την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για έργα και δραστηριότητες και τη χορήγηση βεβαιώσεων απαλλαγής αντίστοιχα, όπως προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία σε επίπεδο Περιφέρειας,
 10. τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την λήψη μέτρων σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την κείμενη νομοθεσία,
 11. την παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέματα περιβάλλοντος (π.χ. απόφαση επιβολής προστίμου), προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα ελέγχου,
 12. την ανάθεση, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος,
 13. τη σύγκληση της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων όπου ζητείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Στο Τμήμα Υδροοικονομίας υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα της Προστασίας και της Διαχείρισης των Υδάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και ιδίως για:

  1. τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμετοχή σε προγράμματα διαπεριφερειακών ή διμερών συμφωνιών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων,
  2. τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται στα επιμέρους σχέδια διαχείρισης και προγράμματα,
  3. τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων,
  4. τη μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα,
  5. την επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα με αποφάσεις του Περιφερειάρχη και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους,
  6. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων, καθώς και για συστήματα αποχετεύσεως στα κτίρια,
  7. τον έλεγχο της ποιότητας ύδατος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τις κατηγορίες χρήσης του ύδατος, και την ενημέρωση των  αρμόδιων υπηρεσιών Υδάτων με τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας,
  8. κατάρτιση προγράμματος δειγματοληψιών για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων,
  9. τη  σύνταξη Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης για τη μη τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την έκδοση όλων των προβλεπόμενων αδειών για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων,
  10. την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για περιπτώσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λόγω υποβάθμισης ποιότητας των υδάτων,
  11. την ενημέρωση της τηρούμενης βάσης δεδομένων υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων από το αρμόδιο υπουργείο,
  12. την εφαρμογή των μέτρων (Οδηγικά, Διοικητικά, μελέτες, έργα) που προβλέπονται στα επιμέρους σχέδια διαχείρισης και προγράμματα, στην χωρική επικράτεια της Περιφέρειας σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ύδατα και τους στόχους της,
  13. την παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις και πράξεις σχετικές με θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων,
  14. τη συμμετοχή σε επιτροπές και κλιμάκια, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία,
  15. εισηγήσεις για προτάσεις μέτρων προς προστασία των υδατικών πόρων και την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών,
  16. την ανάθεση, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων προστασίας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων.

 

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Διαχείρισης των Υδάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και ιδίως για:

    1. την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες, η ένταξή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σε επίπεδο Π.Ε. κατά την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου ανανεώσεων και τροποποιήσεων-επεκτάσεων,
    2. τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της αντίστοιχης για την διαχείριση των υδάτων, και την λήψη μέτρων σε παραβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία,
    3. την παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέματα περιβάλλοντος προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα ελέγχου,
    4. την παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σε επίπεδο Π.Ε., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    5. την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    6. τη γνωμοδότηση για έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο Π.Ε.,
    7. την έγκριση σχεδίων αποξήλωσης αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    8. τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων για τη διάθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    9. την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου για τα ετήσια Διαχειριστικά Σχέδια μη επικίνδυνων Αποβλήτων και αποστολή τους για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης.

 

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Διαχείρισης των Υδάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και ιδίως για:

    1. την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες, η ένταξή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σε επίπεδο Π.Ε. κατά την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου ανανεώσεων και τροποποιήσεων-επεκτάσεων,
    2. τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της αντίστοιχης για την διαχείριση των υδάτων, και την λήψη μέτρων σε παραβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία,
    3. την παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέματα περιβάλλοντος προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα ελέγχου,
    4. την παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σε επίπεδο Π.Ε., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    5. την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    6. τη γνωμοδότηση για έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο Π.Ε.,
    7. την έγκριση σχεδίων αποξήλωσης αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    8. τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων για τη διάθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    9. την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου για τα ετήσια Διαχειριστικά Σχέδια μη επικίνδυνων Αποβλήτων και αποστολή τους για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης.

 

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προστασίας της Διαχείρισης των Υδάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και ιδίως για:

    1. την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες, η ένταξή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σε επίπεδο Π.Ε. κατά την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου ανανεώσεων και τροποποιήσεων-επεκτάσεων,
    2. τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της αντίστοιχης για την διαχείριση των υδάτων, και την λήψη μέτρων σε παραβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία,
    3. την παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέματα περιβάλλοντος προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα ελέγχου,
    4. την παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σε επίπεδο Π.Ε., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    5. την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ., κατά την κείμενη νομοθεσία,
    6. τη γνωμοδότηση για έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο Π.Ε.,
    7. την έγκριση σχεδίων αποξήλωσης αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    8. τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων για τη διάθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
    9. την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου για τα ετήσια Διαχειριστικά Σχέδια μη επικίνδυνων Αποβλήτων και αποστολή τους για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

    1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
    2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
    3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
    4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.