Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, καθώς και η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει επίσης ως αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων. Καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) εκτελεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση της Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και την απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη  του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,
 2. την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,
 3. την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων,
 2. την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης,
 3. την τήρηση του φυσικού ταμείου και τη διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες,
 4. την παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων
 5. τη μέριμνα της διενέργειας συμψηφισμών και την απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των φόρων, κρατήσεων και οφειλών των δικαιούχων,
 6. την ενημέρωση των δικαιούχων ως προς την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και της πληρωμής τους,
 7. την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων,
 2. την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης,
 3. την τήρηση του φυσικού ταμείου και τη διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες,
 4. την παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων
 5. τη μέριμνα της διενέργειας συμψηφισμών και την απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των φόρων, κρατήσεων και οφειλών των δικαιούχων,
 6. την ενημέρωση των δικαιούχων ως προς την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και της πληρωμής τους,
 7. την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων,
 2. την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης,
 3. την τήρηση του φυσικού ταμείου και τη διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες,
 4. την παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων
 5. τη μέριμνα της διενέργειας συμψηφισμών και την απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των φόρων, κρατήσεων και οφειλών των δικαιούχων,
 6. την ενημέρωση των δικαιούχων ως προς την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και της πληρωμής τους,
 7. την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

  

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,
 2. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
 3. την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών  δημοσίων υπαλλήλων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς  και την εισήγηση  στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 4. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
 5. τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων,
 6. την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου,
 7. τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και στην παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
 8. τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,
 9. την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης της Ανάληψης Υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον Διατάκτη,
 10. τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και την προώθηση αυτών για έλεγχο και εκκαθάριση,
 11. την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής, καθώς και την παρακολούθησή τους,
 12. τη σύνταξη των εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, των δαπανών που αφορούν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού και στην άμεση προώθηση των σχετικών πληρωμών.

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση, επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση - τροποποίηση - παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας,
 2. τη σύνταξη απολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας,
 3. τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και την προώθηση στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 4. την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 5. την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου,
 6. την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου,
 7. την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,
 8. τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και την προώθηση αυτών για έλεγχο και εκκαθάριση,
 9. την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής,
 10. τη σύνταξη των εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, των δαπανών που αφορούν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού και στην άμεση προώθηση των σχετικών πληρωμών,
 11. την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του Μητρώου αυτών,
 12. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη συγκέντρωση, επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση - τροποποίηση - παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας,
 2. τη σύνταξη απολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας,
 3. τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Π.Ε. Ηλείας, και την προώθηση τστα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 4. την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Π.Ε. Ηλείας, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 5. την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου,
 6. την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου,
 7. την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,
 8. τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την προώθηση αυτών για έλεγχο και εκκαθάριση,
 9. την προώθηση της απόφασης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και πάγιας προκαταβολής,
 10. τη σύνταξη των εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, των δαπανών που αφορούν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού και στην άμεση προώθηση των σχετικών πληρωμών,
 11. την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του Μητρώου αυτών,
 12. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

 

Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας,
 2. την επιμέλεια για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και την παρακολούθηση της απόδοσής  τους,
 3. την επιμέλεια των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων,
 4. την προστασία και τη διαχείριση της περιουσίας και την τήρηση των προβλεπόμενων με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία.

 

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας,
 2. τη διεξαγωγή της διαδικασίας εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο,
 3. τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση του οργανωτικού σχήματος των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων,
 4. την τήρηση αποθήκης προμηθευόμενων ειδών και υλικών και τη μέριμνα για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, μετακλητών, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης,
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης,
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού της Π.Ε.,
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας,
 2. τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τήρηση σχετικών αρχείων και την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και  τη σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.
 3. την τήρηση του μητρώου του μισθοδοτούμενου προσωπικού της Π.Ε.
 4. την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεων αποδοχών της Π.Ε.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.