Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής είναι επιτελικές για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα Κτηνιατρικής σε επίπεδο Π.Ε.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Υγείας Ζώων Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τον προγραμματισμό, τον ορισμό στοχοθεσίας, την κατάστρωση ετήσιων χρονοδιαγραμμάτων δράσεων και τον απολογισμό δραστηριοτήτων όλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας  σε συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών,
 2. τον κεντρικό έλεγχο και την οργάνωση της εκτέλεσης των προγραμμάτων εμβολιασμού και εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και την αποστολή στοιχείων στην Κεντρική Αρμόδια Αρχή,
 3. την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη γρίπη των πτηνών με τη συνεργασία των Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 4. τη χορήγηση και άρση αδειών λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
 5. τον κεντρικό έλεγχο της διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος TRACES,
 6. την τήρηση μητρώου επόρων και μεταφορέων ζώντων ζώων, καταστημάτων πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, των ιατρείων μικρών ζώων, με τη συνεργασία των Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ,
 7. την τήρηση μητρώου αδειοδοτήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας σκύλων, εκθέσεων σκύλων, καθώς και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων, με τη συνεργασία των Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ και την εγκριση εγκαταστάσεων πειραματισμού σε ζώα,
 8. τον κεντρικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τον καταμερισμό στα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, των δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του δικτύου καταγραφής και επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής αρμοδιότητάς τους και με την πραγματοποίηση ελέγχων για την προστασία της ευζωίας των ζώων στα σφαγεία, κατά τη μεταφορά και στις εκτροφές,
 9. την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 10. την είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προβλέπεται.

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τον προγραμματισμό, τον ορισμό στοχοθεσίας, την κατάστρωση ετήσιων χρονοδιαγραμμάτων δράσεων και τον απολογισμό δραστηριοτήτων όλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας,  σε συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών,
 2. τη συμμετοχή στο κλιμάκιο επισήμων κτηνιάτρων σε συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που θα γνωμοδοτεί στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση ή μη εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων,
 3. την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων – κονικλοσφαγείων,
 4. τον καθορισμό και την άρση της ζώνης παραγωγής δίθυρων μαλακίων,
 5. την αδειοδότηση εγκαταστάσεων συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης,
 6. την τήρηση μητρώου εμπόρων ζωικών προϊόντων σε συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 7. τον κεντρικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τον καταμερισμό στα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, της πραγματοποίησης ελέγχων εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και μεταποίησης ζωικών προϊόντων, των καταστημάτων λιανικής πώλησης ζωικών προϊόντων και των εγκαταστάσεων συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων,
 8. την πραγματοποίηση ελέγχων εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και μεταποίησης ζωικών προϊόντων και καταστημάτων λιανικής πώλησης ζωικών προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεων συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων,
 9. την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 10. την είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προβλέπεται

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας και αρχειοθέτηση,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.